Upute za autore

UPUTSTVA ZA SARADNIKE ČASOPISA

Časopis za kulturnu historiju Gračanički glasnik u izdanju Izdavačke kuće “Monos” Gračanica objavljuje historiografske i druge radove iz oblasti društvenih nauka, književnosti, kulture i umjetnosti, prikaze i ocjene stručnih i ostalih publikacija, kao i publicističke radove i razne aktuelnosti s područja koje u užem smislu, obuhvata prostor Gračanice i njene okoline, kao lokalne zajednice, a u širem – prostor Bosne i Hercegovine i zemalja u njenom okruženju.

 1. izvorne naučne radove
 2. pregledne članke
 3. historijsku građu
 4. stručne članke
 5. prikaze knjiga i periodike
 6. izlaganja sa naučnih skupova, tribina i okruglih stolova
 7. književne tekstove (prozne ili poetske)
 8. publicističke tekstove i članke.

Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija.

Šta poslati Redakciji:

Uz rad autor treba poslati:

 1. Ime i prezime autora
 2. Naziv institucije i adresu
 3. E-mail adresu
 4. Sažetak i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
 5. Abstract and key words
 6. Summary (na kraju rada)

Napomena: Rad se objavljuje u jeziku i pismu u kojem je dostavljen. Uz rad idu footnotes (podnožne napomene). Dva primjerka rukopisa pisana na računaru i disketu sa proredom do 30 redaka (Times New Roman: 12. 1,5) na kartici /formata A4/, poslati poštom na adresu: Izdavačka kuća „Monos“, Redakcija Časopisa „Gračanički glasnik“, Muse Ćazima Ćatića 18, 75 320 Gračanica ili predati direktno na e-mail adresu hamzicomer@gmail.com. Radovi u principu, po obimu, ne mogu prelaziti dva arka (32 kartice). U Časopisu se mogu objaviti i radovi većeg obima, uz prethodni dogovor i saglasnost Redakcije. Autori imaju pravo na besplatan primjerak Časopisa u kojem im je objavljen rad.

Kako pisati podnožne napomene:

 1. ime i prezime autora – normal
 2. naslov knjige, zbornika, publikacije – kurziv
 3. naslov članka – normal (bez navodnika)
 4. naslov novina i časopisa - kurziv
 5. Isto – kurziv.

Citiranje knjige:

Husnija Kamberović, Hod po trnju. Iz bosanskohercegovačke historije 20. stoljeća, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2011, 47-49. (kod broja strane ne pisati str.)

Kad se ista knjiga citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:

Isto, 51.

Kad se ista knjiga ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv:

H. Kamberović, Hod po trnju, 54.

Citiranje radova u časopisima:

Ferdo Hauptmann, Kombinacije oko državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine na početku prvog svjetskog rata, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XI/1960, Sarajevo 1961, 89. (Napomena: XI označava godište časopisa, a 1960 godinu).

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:

Isto, 106.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv:

F. Hauptmann, Kombinacije, 102-104.

Citiranje radova u zbornicima:

Marc Stefan Peters, Koncepcije rješavanja južnoslavenskog pitanja Stjepana baruna Sarkotića, unutar: Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2011, 133-134.

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:

Isto, 137.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv:

S. Peters, Koncepcije, 140.

Citiranje članaka u novina:

Pozdravi zajedničkom radu, Srpska riječ, IV/1908, br. 192, 2.

Napomena: Ako napis ima autora, navesti i autora (kako je naveden u potpisu napisa).

Kad se isti članak citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:

Isto.

Kad se isti članak ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeno:

Pozdravi zajedničkom radu, Srpska riječ, 2.

Citiranje arhivskih izvora:

Arhiv Tuzlanskog kantona (dalje: ATK), Fond: Narodno vijeće Tuzla (dalje: NVT), 55/1. Poziv u Narodnu Vojsku!

Napomena: Navesti naziv dokumenta. Ako se radi o neobrađenoj građi, navesti osnovne podatke o dokumentu, u smislu pošiljaoca, adrese i datuma.

Citiranje sa interneta:

Avdo Metjahić, Ko je Husaga Ćišić. http://www.orbus.be/aktua/arhiva/aktua2345.htm (22. 3. 2009).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram