Impresum

GRAČANIČKI GLASNIK

Časopis za kulturnu historiju

ISSN 1512-5556 (print); 1840-4022 (online)

IZDAJE:
Izdavačka kuća “Monos”, Gračanica

ZA IZDAVAČA:
Mirza Hamzić, dipl. ecc.

REDAKCIJA:
Prof. dr. Omer Hamzić (glavni i odgovorni urednik), mr. sc. Rusmir Djedović, (urednik u Redakciji), dr. sc. Mevlida Đuvić, prof. dr. Galib Šljivo, prof. dr. Salih Jalimam, književnik Atif Kujundžić, prof. dr. Izet Mašić, prof. dr. Božo Repe, Edin Šaković, MA, mr.sc. Fatima Bećarević, dr. sc. Benjamina Londrc

TEHNIČKI UREDNIK I DIZAJN:
Mirza Hamzić, dipl. ecc.

LEKTOR:
Prof. dr. Omer Hamzić

ŠTAMPA:
Cicerprom, Gračanica

TIRAŽ:
500 primjeraka

ADRESA REDAKCIJE:
75320 Gračanica, Muse Ćazima Ćatića 18, BiH.  Tel: +387 61 070 246,
e-mail: gracanickiglasnik@gmail.com

Utemeljitelji:
Općina Gračanica, “Eurogalant” d.o.o. Gračanica

Časopis je indeksiran u bibliografskoj bazi CEEOL.

Časopis je upisan u evidenciju javnih glasila u skladu sa Zakonom o javnom informisanju (Službeni list SR BiH, br. 21/90) pod rednim brojem 560.

Dozvoljeno je prenositi sadržaje sa gracanickiglasnik.ba bez odobrenja, ali je pri preuzimanju obavezno navesti ime autora teksta i izvora (direktan link na sadržaj koji se preuzima sa gracanickiglasnik.ba). Takođe, ni u kojem slučaju nisu dozvoljene intervencije na preuzetom sadržaju.

Dozvoljeno je prenositi sadržaje sa gracanickiglasnik.ba bez odobrenja, ali je pri preuzimanju obavezno navesti ime autora teksta i izvora (direktan link na sadržaj koji se preuzima sa gracanickiglasnik.ba). Takođe, ni u kojem slučaju nisu dozvoljene intervencije na preuzetom sadržaju.
© 2020 Gračanički glasnik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram